Skip to content

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FMHOFFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą ul. Grunwaldzka 27, 13-200 Działdowo. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych prosimy o kontakt e-mail pod adresem: office@hoffer.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,

c) w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

e) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

f) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.” Jest to zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.

Udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

3. Co do zasady, Państwa dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Państwa. Wyjątkowo, w przypadku Państwa uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji, w ramach systemu poleceń lub przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane podane przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;

b) firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;

c) wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje);

d) placówki prowadzące badania medycyny pracy i/lub badania psychologiczne;

e) dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę;

f) firmy świadczące usługi kadrowe (agencje rekrutacyjne).

5. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.
Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 4 miesiące, a w razie wyrażenia zgody na udział w dalszych rekrutacjach – przez 12 miesięcy od zakończenia bieżącej rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

7. W granicach przewidzianych przez RODO przysługuje Państwu:

a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzaniu i kopii danych).

b) Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (uzyskania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego).

c) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych (poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych).

d) Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (bycia zapomnianym).

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zawieszenia przetwarzania do czasu sprawdzenia poprawności, rozstrzygnięcia sporu lub na żądanie).

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zaprzestania przetwarzania danych w konkretnych celach).

g) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed terminem cofnięcia zgody.

8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – jest wymagane przepisami prawa, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Niektóre stanowiska mogą mieć dalsze wymogi ustawowe. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Państwa kandydatura zostanie odrzucona.

  1. Strona główna
  2. /
  3. Hoffer meble
  4. /
  5. Praca
  6. /
  7. Klauzula Informacyjna
Skip to content