Skip to content
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych; dalej RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Firma Budowlana Rafał Hoffer, ul. Dożynkowa 2, 13-200 Działdowo, tel. (23) 697 64 33,
e-mail: firmabudowlana@hoffer.pl dalej: Firma.
 
W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można skontaktować się pod tym samym adresem lub drogą elektroniczną: rodo@hoffer.pl
 
1. Dane osobowe przetwarzamy:
 
 
1.1. Kiedy realizujemy złożone zamówienia
W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas produktów, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w
celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy lub złożonego zamówienia, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie żądanych danych
osobowych jest obowiązkowe.Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia (w szczególności wystawione faktury i inne
dokumenty księgowe) przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa (m.in. ustawy o rachunkowości), co najmniej przez okres 5 lat liczonych
od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia
roszczeń przez jedną ze stron umowy.
 
1.2. Kiedy obsługujemy zgłoszone reklamacje
W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia.
W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe. Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 1 rok od
rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.
 
1.3. Kiedy kontaktują się Państwo z nami w celu wysłania zapytania lub uzyskania oferty
Kontaktując się z nami za pomocą poczty email wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na
Państwa pytania lub uwagi. Podanie tych danych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje
bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego Firma dokonała przed jej wycofaniem. W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu
nawiązania kontaktu z Państwem lub do czasu wycofania zgody.
 
1.4. Prowadząc monitoring wizyjny
Firma prowadzi monitoring wizyjny należących do Firmy budynków i terenów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia. Monitoring
prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nagrania będą przechowywane przez okres 3-5 dni od daty nagrania.
 
1.5. Organizując lub współorganizując szkolenia branżowe
W przypadku, gdy są Państwo uczestnikami szkoleń organizowanych przez Firmę, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia
zawartej umowy. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.
Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa co najmniej przez
okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku
ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.
 
1.6. W celu utrzymania relacji biznesowych z Naszymi Klientami
Jeśli są już Państwo Naszymi Klientami, przetwarzamy Państwa dane w celu utrzymania relacji biznesowych z Państwem oraz prowadzenia marketingu
własnych produktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Takie działania podejmujemy tylko z uwzględnieniem przepisów o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego w sytuacjach kiedy posiadamy aktualną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Mogą
Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ww. celu.
 
2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciw wobec przetwarzania
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania mogą Państwo zrealizować
wysyłając e-mail na adres firmabudowlana@hoffer.pl o treści:
 
“Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres e-mail)”
albo „Zgłaszam sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia marketingu.” lub osobiście w siedzibie Firmy.
Wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Firma zastrzega sobie prawo
weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.
 
3. Udostępnianie danych osobowych
Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:
– dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa tych systemów;
-podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej;
– bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń;
– podmiotom, z którymi Firma współpracuje w celu organizacji szkoleń.
 
Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w
celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.
 
4. Prawa właścicieli danych osobowych
W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:
– dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z przepisami RODO,
– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody.
 
Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Strona główna
  2. /
  3. Informacja o przetwarzaniu danych...
Skip to content