Skip to content
Informacja o przetwarzaniu danych – Hoffer budownictwo

FMHOFFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13-200 Działdowo | ul. Grunwaldzka 27 | Polska | Tel. +48 23 697 50 36
e-mail: office@hoffer.pl | NIP 5711720501 | REGON 385843800

Informacja o przetwarzaniu danych – Hoffer budownictwo

FMHOFFER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
13-200 Działdowo | ul. Grunwaldzka 27 | Polska | Tel. +48 23 697 50 36
e-mail: office@hoffer.pl | NIP 5711720501 | REGON 385843800

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych; dalej RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Rafał Hoffer Firma Budowlana, ul. Dożynkowa 2, 13-200 Działdowo, tel. (23) 697 64 33,
e-mail: firmabudowlana@hoffer.pl dalej: Firma.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można skontaktować się pod tym samym
adresem lub drogą elektroniczną: rodo@hoffer.pl

 1. Dane osobowe przetwarzamy:
  1. Kiedy realizujemy złożone zamówienia
   W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas
   produktów, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej
   umowy lub złożonego zamówienia, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie
   żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.
   Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia (w szczególności
   wystawione faktury i inne dokumenty księgowe) przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami
   prawa (m.in. ustawy o rachunkowości), co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku
   następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku
   ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.
  2. Kiedy obsługujemy zgłoszone reklamacje
   W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe
   będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest
   obowiązkowe.
   Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 1 rok od rozpatrzenia reklamacji.
   Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.
  3. Kiedy kontaktują się Państwo z nami w celu wysłania zapytania lub uzyskania oferty
   Kontaktując się z nami za pomocą poczty email wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich
   informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub uwagi. Podanie tych danych
   jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
   pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego Firma dokonała przed jej wycofaniem.
   W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu nawiązania kontaktu z Państwem lub do
   czasu wycofania zgody.
  4. Prowadząc monitoring wizyjny
   Firma prowadzi monitoring wizyjny należących do Firmy budynków i terenów w celu zapewnienia
   bezpieczeństwa pracowników i mienia. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu
   Pracy, a nagrania będą przechowywane przez okres 3-5 dni od daty nagrania.
  5. W celu utrzymania relacji biznesowych z Naszymi Klientami
   Jeśli są już Państwo Naszymi Klientami, przetwarzamy Państwa dane w celu utrzymania relacji
   biznesowych z Państwem oraz prowadzenia marketingu własnych produktów, co jest naszym prawnie
   uzasadnionym interesem. Takie działania podejmujemy tylko z uwzględnieniem przepisów
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego w sytuacjach kiedy
   posiadamy aktualną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Mogą Państwo w każdej
   chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ww. celu.
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciw wobec przetwarzania
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania
  mogą Państwo zrealizować wysyłając e-mail na adres firmabudowlana@hoffer.pl, lub rodo@hoffer.pl
  o treści:
  “Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres
  e-mail)” albo „Zgłaszam sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia
  marketingu.” lub osobiście w siedzibie Firmy.
  Wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu może być złożone wyłącznie przez właściciela danych
  osobowych. Firma zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę
  w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.
 3. Udostępnianie danych osobowych
  Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:
  − dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu
  wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych
  systemów;
  − podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia
  korespondencji tradycyjnej;
  − bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń;
  − podmiotom, z którymi Firma współpracuje w celu organizacji szkoleń.
  Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług
  z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.
 4. Prawa właścicieli danych osobowych
  W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:
  − dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z przepisami RODO,
  − ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  − usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie
  udzielonej zgody.
  Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych; dalej RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Rafał Hoffer Firma Budowlana, ul. Dożynkowa 2, 13-200 Działdowo, tel. (23) 697 64 33,
e-mail: firmabudowlana@hoffer.pl dalej: Firma.

W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można skontaktować się pod tym samym
adresem lub drogą elektroniczną: rodo@hoffer.pl

 1. Dane osobowe przetwarzamy:
  1. Kiedy realizujemy złożone zamówienia
   W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas
   produktów, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej
   umowy lub złożonego zamówienia, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie
   żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.
   Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia (w szczególności
   wystawione faktury i inne dokumenty księgowe) przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami
   prawa (m.in. ustawy o rachunkowości), co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku
   następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku
   ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.
  2. Kiedy obsługujemy zgłoszone reklamacje
   W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe
   będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest
   obowiązkowe.
   Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 1 rok od rozpatrzenia reklamacji.
   Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.
  3. Kiedy kontaktują się Państwo z nami w celu wysłania zapytania lub uzyskania oferty
   Kontaktując się z nami za pomocą poczty email wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie wszelkich
   informacji w nim zawartych w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub uwagi. Podanie tych danych
   jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody
   pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego Firma dokonała przed jej wycofaniem.
   W tym zakresie dane osobowe przetwarzane będą do czasu nawiązania kontaktu z Państwem lub do
   czasu wycofania zgody.
  4. Prowadząc monitoring wizyjny
   Firma prowadzi monitoring wizyjny należących do Firmy budynków i terenów w celu zapewnienia
   bezpieczeństwa pracowników i mienia. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu
   Pracy, a nagrania będą przechowywane przez okres 3-5 dni od daty nagrania.
  5. W celu utrzymania relacji biznesowych z Naszymi Klientami
   Jeśli są już Państwo Naszymi Klientami, przetwarzamy Państwa dane w celu utrzymania relacji
   biznesowych z Państwem oraz prowadzenia marketingu własnych produktów, co jest naszym prawnie
   uzasadnionym interesem. Takie działania podejmujemy tylko z uwzględnieniem przepisów
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prawa telekomunikacyjnego w sytuacjach kiedy
   posiadamy aktualną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Mogą Państwo w każdej
   chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w ww. celu.
 2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciw wobec przetwarzania
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania
  mogą Państwo zrealizować wysyłając e-mail na adres firmabudowlana@hoffer.pl, lub rodo@hoffer.pl
  o treści:
  “Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres
  e-mail)” albo „Zgłaszam sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia
  marketingu.” lub osobiście w siedzibie Firmy.
  Wycofanie zgody lub zgłoszenie sprzeciwu może być złożone wyłącznie przez właściciela danych
  osobowych. Firma zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę
  w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.
 3. Udostępnianie danych osobowych
  Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:
  − dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu
  wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych
  systemów;
  − podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia
  korespondencji tradycyjnej;
  − bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń;
  − podmiotom, z którymi Firma współpracuje w celu organizacji szkoleń.
  Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
  oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług
  z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.
 4. Prawa właścicieli danych osobowych
  W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:
  − dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z przepisami RODO,
  − ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  − usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie
  udzielonej zgody.
  Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Strona główna
 2. /
 3. Informacja o przetwarzaniu danych...
Skip to content